Allmänt

Obduktioner av djur är ett viktigt diagnostiskt verktyg i flera sammanhang. För enskilda individer används obduktion som ett diagnostiskt instrument till exempel vid försäkringsärenden där djur plötsligt dött utan uppenbar orsak. I andra fall görs obduktioner för att verifiera en sjukdomsdiagnos eller som en del av utredningen vid djurskyddsfall.

Det är viktigt att obduktionen görs så snart som möjligt efter dödsfallet. Djuren ska förvaras så kallt som möjligt fram till obduktionen, dock ej frysas.

Använd den här remissen för sällskapsdjur. Kom ihåg när det gäller sällskapsdjur att ange vilken typ av kremering som önskas (separatkremering: en urna med djurets aska returneras, gruppkremering: djuret kremeras tillsammans med andra djur, ingen aska returneras).

Kontakta oss för prislista.

Obduktion av lantbrukets djur

En stor del av våra obduktioner görs vid utredning av sjukdomsproblem i besättningar med livsmedelsproducerande djur. Jordbruksverket har ett speciellt anslag för dessa djur, som subventionerar en stor del av den faktiska obduktionskostnaden, och djurägaren betalar i normalfallet endast en mindre avgift.

Anslaget omfattar nötkreatur, gris, får, get, fjäderfä, hägnad hjort samt domesticerade exotiska hovdjur (dock ej sådana som hålls för offentlig förevisning). Djuret måste alltid åtföljas av en remiss skriven av veterinär för att statsanslaget skall kunna utnyttjas (fjäderfä som hålls som hobbydjur är dock undantagna från detta krav).

Gör så här om du vill låta obducera ett lantbruksdjur som dött i din besättning:

Kontakta din besättningsveterinär eller din veterinär vid Gård & Djurhälsan. Veterinären skriver en remiss för obduktion och e-postar den till oss.

För att kunna få en korrekt diagnos är det mycket viktigt att materialet är så färskt som möjligt när det kommer fram till oss. Förvara om möjligt djuret kylt, nedfrysning rekommenderas dock inte.

Kontakta oss innan du kommer in med ett djur, så att du inte åker i onödan. Våra normala öppettider är 08.00-16.00, men vi är en liten enhet, så enstaka dagar kan det hända att laboratoriet är obemannat.

Observera att vi endast har möjlighet att ta emot djur på en vikt upp till ca 250 kg.

Mer information om obduktion av lantbrukets djur finns på Gård & Djurhälsans hemsida.